วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

โครงการศึกษา ประจำปี 67

ระเบียบกรมแพทย์ทหารอากาศ
แนวทางการบริหารกำลังพลแพทย์ ทอ.
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดฝึกอบรมสัมมนา
คู่มือการจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปีงบประมาณ 67 - 68
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติสมัครสอบและขอหนังสือรับรองต้นสังกัด
ขั้นตอนการดำเนินงานการเสนอความต้องการโครงการศึกษาภายในประเทศ
การจัดทำแผนบริหารโครงการศึกษาในอาเซียน
เอกสารที่ต้องเตรียมแนบกับตัวเรื่อง (หลักสูตรในโครงการศึกษา, การพยาบาลเฉพาะทาง และนอกโครงการใช้เวลาราชการ หลักสูตรในโครงการศึกษา, การพยาบาลเฉพาะทาง และนอกโครงการใช้เวลาราชการ)
ผนวก ๑ แบบรายงานขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

 

โครงการศึกษา พอ.ปี 67

อนุมัติโครงการศึกษา ทอ. ประจำปี 67
โครงการศึกษา พอ. ภายในประเทศ
โครงการศึกษา พอ. ต่างประเทศ
โครงการศึกษา พอ. ภายในประเทศ (สำรอง)
โครงการศึกษา พอ. ต่างประเทศ (สำรอง)

 

 

โครงการศึกษา พอ.ปี 66

อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 66
โครงการศึกษาภายนอก (สำรอง) ปี 65
โครงการศึกษาภายนอก ปี 65
โครงการศึกษาภายใน (สำรอง) ปี 65
โครงการศึกษาภายใน ปี 65

 

โครงการศึกษา พอ.ปี 65

อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 65
โครงการศึกษาภายนอก (สำรอง) ปี 65
โครงการศึกษาภายนอก ปี 65
โครงการศึกษาภายใน (สำรอง) ปี 65
โครงการศึกษาภายใน ปี 65

 

เอกสารประกอบ เพื่อขออนุญาตเข้ารับการศึกษา

ตัวอย่างสัญญา
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.2553
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภานในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

การอบรมบุคลากรสายแพทย์สาขาเวชกิจฉุกเฉินที่รับราชการใหม่ ปี 65
โครงการแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติราชการกองบิน ปี 65
โครงการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรใหม่ที่รับราชการใหม่ ปี 64