วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

เอกสาร 

2652 i new ใบยินยอมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
2652 i new ดาวน์โหลดเอกสาร สัมมนาแผนฯ ปี ๖๕
2652 i new แบบฟอร์มหนังสือสัญญาไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 
2652 i new แบบฟอร์มหนังสือสัญญาไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (กรณีใช้เงินรายรับ) 
  2652 i new แบบฟอร์ม ขอรับป้ายแสดงตนประเภท ๑ พอ
 คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
-  QR พอ.
-  วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านระบบเมล ทอ.
-  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business Click เพื่อรับเงิน พ.ต.ส.
-  แบบฟอร์ม รายงานยอดผู้ป่วยของสถานพยาบาล สังกัด ทอ.
 - แบบฟอร์ม รปภ.1 
 ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
-  แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
-  แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเว็บ
-  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 - เอกสารประกอบการจัดทำความเสี่ยง ทอ.

เอกสารประกอบการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ทอ.

- คำสั่ง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.
คู่มือ การรายงานผลทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. ประจำปี ๒๕๖๑
- แบบฟอร์ม รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ทอ.(ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น)

เอกสารประกอบการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ทอ.

 -  การประชุมแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พอ.ปี ๖๓ - ๖๕
-   การประกาศเจตนารมณ์ โดย จก.พอ.เพื่อขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พอ. ประจำปี ๖๔
 -  ขออนุมัติแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ พอ.พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕