วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

   

          กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้แก่ ข้าราชการ สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อทบทวนให้กำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมธรรมทหาร รวมทั้งเพื่อฝึกทบทวนวินัยทหาร โดยรับการฝึกผ่านการถ่ายทอดสัญญาณการฝึก ฯจาก อุทยานการบิน กองทัพอากาศ ผ่านทางระบบ IPTV กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศตรี มณฑล ศรีประเสริฐ ผู้บังคับกองร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้ควบคุมการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1