วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

   

           พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พอ. ปีงบประมาณ 68 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 68 เพื่อให้ นขต.พอ.ได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม เชื่อมโยงกับงบประมาณ และเขียน Action Plan ของโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณประจำปี ให้มีความเหมาะสม สามารถนำลงสู่การปฏิบัติแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพ และประชาชน

กิจกรรมประกอบด้วย
การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
- กรมแพทย์ทหารอากาศกับการขับเคลื่อนกองทัพอากาศสู่ระบบราชการ 4.0 โดย นาวาอากาศเอกหญิง ศศิรดา มณีนาค จาก สพร.ทอ.
- ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ พอ. โดย นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนี ผอ.กวก.พอ.

            รวมทั้ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์ พอ. จากตัวแทน นขต.พอ. ที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กวป.พอ.

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1