วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

     วันนี้ (วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567) สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 66 ในหัวข้อ “ภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ : แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางในอนาคต” (Military Medicine for HADR : Current Trends and Future Direction) ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
     โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 66 เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่สมาชิกผู้ล่วงลับไปแล้ว และพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 66 โดยมี พลเอก ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี
ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัลภายในงาน ได้แก่
- รางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณงามความดีของผู้ที่ได้รับรางวัลให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสายแพทย์ทหารตำรวจรุ่นต่อไป ซึ่งมีผู้รับรางวัล จำนวน 11 ท่าน
- รางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ทหารตำรวจที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในระบบราชการของกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การทหารผ่านศึก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารตำรวจ ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสายแพทย์ทหารตำรวจ ซึ่งมีผู้รับรางวัล จำนวน 4 ท่าน
- รางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2566 รวมทั้ง มอบประกาศนียบัตร ให้แก่สมาชิกใหม่ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมด้านการแพทย์ทหารตำรวจ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนี้ ได้มีการจัดเสนาเรื่อง “ความท้าทายของการปฏิบัติภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และการพัฒนางานแพทย์ทหารในอนาคต” (Military Medicine for HADR : Current Trends and Future Direction) , การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 66 และพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส่งมอบหน้าที่ ให้แก่ พลอากาศโท เพชร  เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านใหม่  โดยการจัดงานฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1