วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

    พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ และการจัดทํามาตรฐานงาน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรในการปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้การจัดการความรู้ และการควบคุมคุณภาพ ให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับทุกหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ มีขีดสมรรถนะ ตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้กองทัพอากาศ เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ และใช้กำลังพล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับการปรับโครงสร้างกองทัพอากาศ ในอนาคตตามนโยบาย ผบ.ทอ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกหญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยราชการสำนักงาน ก.พ.ร.พอ. และรพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ/ อนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "บูรณาการงานประจำ สู่ผลงาน การจัดการความรู้และนวัตกรรม" และหัวข้อ "หนทางสู่ความสำเร็จในการประกวด ผลงาน KM & QCC ระดับกองทัพอากาศ" โดยมี ข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมสัมมนา ฯ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร กวก.พอ.

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1