วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

               พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy : KAFNA) รวมจำนวน ๑๐ คน โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

              สำหรับคณะ KAFNA นำโดย Colonel Soonyoung Lee มีกำหนดเยือนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และ KAFNA เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพยาบาลทหาร ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งเสริมสัมพันธภาพ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 12345