วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

 

หัวเรื่อง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O16)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 68
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67 
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66 
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 68
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65 
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 67
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 66
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 66
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 65
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 67
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 66
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง