วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

 

หัวเรื่องวันที่แก้ไข
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O16) 09 เมษายน 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  25 มีนาคม 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  21 มิถุนายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  27 กรกฎาคม 2565
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67  14 กุมภาพันธ์ 2567
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  10 เมษายน 2566
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  11 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67 20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  26 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  27 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67 18 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  01 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  06 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67  20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  21 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  21 มีนาคม 2565
วิธีคัดเลือก 27 ตุลาคม 2566
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 67 11 มีนาคม 2567 
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 66 17 กรกฎาคม 2566
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 65 05 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 67 19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 66 21 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 65 08 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 67 02 มกราคม 2567
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 66 01 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 65 02 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) 05 มีนาคม 2567
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 14 กุมภาพันธ์ 2567
ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 24 พฤศจิกายน 2565
หัวเรื่องวันที่แก้ไข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  07 มีนาคม 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  21 มิถุนายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  27 กรกฎาคม 2565
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67  14 กุมภาพันธ์ 2567
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  10 เมษายน 2566
ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  11 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67 20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  26 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  27 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67 29 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  01 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  06 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67  20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 66  21 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 65  21 มีนาคม 2565
วิธีคัดเลือก 27 ตุลาคม 2566
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 67 11 มีนาคม 2567 
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 66 17 กรกฎาคม 2566
วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 65 05 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 67 19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 66 21 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 65 08 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 67 02 มกราคม 2567
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 66 01 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 65 02 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) 05 มีนาคม 2567
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 14 กุมภาพันธ์ 2567
ยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 24 พฤศจิกายน 2565