วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

หน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
  - กรมแพทย์ทหารอากาศ
  - โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  - โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
  - โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
  - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
     
หน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินทราเน็ตเว็บไซต์
  - ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (ศปพ.พอ.)
  - กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ.)
  - กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวก.พอ.)
  - กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวภ.พอ.)
    
      
อินทราเน็ตเว็บไซต์  กรมแพทย์ทหารอากาศ
  - อินทราเน็ตเว็บไซต์ พอ. (http://www.medical.is.rtaf.mi.th)
  - E-learning พอ. (https://medical-elearning.rtaf.mi.th)
  - วารสารแพทยสารทหารอากาศ (http://www.medicalgazette.rtaf.mi.th)
 
หน่วยงานทางการแพทย์
  สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
  กรมแพทย์ทหารบก
  กรมแพทย์ทหารเรือ
  สำนักงานแพทย์ใหญ่ (รพ.ตำรวจ)
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  โรงงานเภสัชกรรมทหาร
  - แพทยสารทหารอากาศ