วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

ผู้บังคับบัญชา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

2 

พลอากาศโท เพชร  เกษตรสุวรรณ

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

   1

พลอากาศตรี ชวลิต  ดังโกสินทร์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

    4

พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

       00 1114 1

นาวาอากาศเอก นคร  บุญมี

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ