วิสัยทัศน์ : "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

   

       พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญาชาการทหารอากาศ นำข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นวันอานันทมหิดลซึ่งตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1