กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน พอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้จัดการประกวดกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) ของ พอ. เพื่อคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดระดับ ทอ. ๓ กลุ่ม โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ, พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก นคร บุญมี รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และบุคลากรกรมแพทย์ทหารอากาศ มาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพผลงานให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีกลุ่มประกวดประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) ๑๓ กลุ่ม ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการความรู้ ๔ ท่าน น.อ.พงศธร คชเสนี, น.อ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล, น.อ.หญิง แสงเดือน มโนหาร และ น.อ.หญิง สายฝน นิลจุลกะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ.๖๖, ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev