พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ และการจัดทำมาตรฐานงาน พอ. ประจำปี ๖๖ โดยมี น.ท.หญิง ภัทราภรณ์ เพชรฤทธิ์ หัวหน้าแผนกพัฒนากำลังพล กองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพทหารอากาศ เป็นวิทยากรการบรรยาย ให้แก่ บุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

          กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ คณก.อำนวยการขับเคลื่อน พอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ และการจัดทำมาตรฐานงาน พอ. ประจำปี ๖๖ ระหว่าง ๒๑ – ๒๒ ก.พ.๖๖, ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐
          ตามยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ กลยุทธ์ที่ ๒.๖ กำหนดให้มีการพัฒนากำลังพลทุกระดับของ ทอ.ให้มีสมรรถะและขีดความสามารถในลักษณะการบูรณาการภารกิจข้ามสายงาน (Cross-Functional & Multi-Disciplined) โดยมีความเข้าใจพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ที่หมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในทุกมิติ รวมถึงมีการส่งเสริมศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงาน (Standard of Procedure : SoP) โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) ให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมทุก นขต.ทอ.เพื่อสานต่อการสร้างกำลังพลที่มีคุณภาพ (Quality People) ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา ทอ.ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev