พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และบุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เยี่ยมชมบูธผลงาน กลุ่มกิจกรรมและนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลระดับ กองทัพอากาศ จำนวน ๙ กลุ่ม โดยมีผู้แทนกลุ่มร่วมนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ และถ่ายทอดสัญญาณภาพ ผ่านระบบ Zoom

          งานตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นโดย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "INNOVATION FOR QUALITY AIR MED" เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อองค์กร และเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สู่ชุมชนทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญใน การสร้างจัดเก็บและส่งต่อองค์ความรู้ให้อยู่กับกรมแพทย์ทหารอากาศ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างมูลค่าขององค์ความรู้เพิ่ม โดยการต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ที่จะผลักดันกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถดำรงขีดความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ และประเทศชาติได้ต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- การรับชมวิดิทัศน์ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน KM/LO ประจำปี ๒๕๖๕
- การจัดแสดงบูธผลงาน นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลระดับ กองทัพอากาศ จำนวน ๙ กลุ่ม แบ่งเป็น ประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ KM จำนวน ๓ กลุ่ม และประเภทเครื่องมือการควบคุมคุณภาพ QCC จำนวน ๖ กลุ่ม
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงานหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดย รศ.ดร.เสกสรร แย้มพินิจ” มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรการบรรยาย
- กิจกรรมร่วมโหวตบอร์ดยอดนิยม จำนวน ๑ บอร์ด - กิจกรรมจับฉลากรายชื่อผู้โชคดี และตอบคำถามชิงรางวัล
- การมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับกลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับ กองทัพอากาศ จำนวน ๙ กลุ่ม และ กลุ่มที่เข้าร่วมประกวดระดับ พอ. จำนวน ๙ กลุ่ม

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev