พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่ ครั้งที่ ๑/๖๕ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์ทหารอากาศ ภารกิจการจัดส่วนราชการของกองทัพอากาศ และ กรมแพทย์ทหารอากาศ เกิดความรักและผูกพันในองค์กร รวมทั้งมีทักษะในการประสานงานที่ดี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสายแพทย์ ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สหวิชาชาชีพ ชั้นยศข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร - ร.ต. โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev