พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๗ คน โดยมีพลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทีมครูฝึกและคณะทำงานฯของ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒๙ คน ชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๔ คน กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๒ คน และกรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๒ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการชุดปฏิบัติการโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ และสามารถปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ต่อเนื่อง ๗๒ ชั่วโมง ส่งผลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศ ในด้านการเผชิญต่อภัยคุกคาม การปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev