พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นภ ตู้จินดา รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน(อาคารเดิม) กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เป็นวันแรก ให้แก่ ทหารกองประจำการ จำนวน ๗๑ คน ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

            ศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ ณ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน(อาคารเดิม) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นศูนย์บริการวัคซีนของกองทัพอากาศที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ทดแทน ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบหลัก เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ กำลังพลกองทัพอากาศ ข้าราชการบำนาญกองทัพอากาศ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และครอบครัวทหารอากาศ
            ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ และกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ดำเนินการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาการกองเวชศาสตร์ป้องกัน(อาคารเดิม)กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้มีความพร้อมในการให้บริการต่อไป

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : จ.ต.หญิง วรรณิศา  หนุนดี  จนท.นทสส.พอ. โทร ๒-๐๐๐๘

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev