พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ “พอ.Healthy Organization Fair ประจำปี ๒๐๑๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร พอ.มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงจูงใจ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ “Healthy Organization” ในกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่องค์กรสุขภาพดีของกรมแพทย์ทหารอากาศ" โดย น.อ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผอ.กวป.พอ.เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานภาพรวมของพอ.และมีการนำเสนอจากอีก ๕ นขต.พอ.ได้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ, รพ.จันทรุเบกษา, ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ, รพ.ทหารอากาศสีกัน และ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดย นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขานุการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง (สสส.) ร่วมฟังการนำเสนอ ในงานมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ พอ. และ นขต.พอ.ที่นำเสนอ นอกจากนี้กิจกรรม ยังประกอบด้วยการออกร้านตลาดนัดอาหารสุขภาพ อาหารว่างสุขภาพ บอร์ดสถิติผลการตรวจสุขภาพข้าราชการ พอ. โครงการดำเนินการโดยคณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพล พอ.ร่วมกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0074
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0020
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0007
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0088
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0089
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev