พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นบุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ  ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๘๕ คน  ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกำลังพล ข้อ ๑.๓ ส่งเสริมการจัดการความรู้และขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และนำระบบงานการจัดการความรู้กองทัพอากาศมาใช้ ตลอดจนประเมินความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐานงาน และทักษะกำลังพล มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง สุวิมล  สมัตถะ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "แนวทางการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ (KMS)" และฝึกปฏิบัติ "การใช้งานระบบการจัดการความรู้(KMS)"  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองวิทยาการ กรทแพทย์ทหารอากาศ

 

1

2 323

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev