พลอากาศตรีเกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/รองประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมผู้ให้คําปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของกองทัพอากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ตลอดจนผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้สนใจ จํานวน ๔๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 333

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev