logo medical b

 

บริการการศึกษา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

โครงการศึกษา ประจำปี 67 --------------------------------------------------------

ระเบียบกรมแพทย์ทหารอากาศ

แนวทางการบริหารกำลังพลแพทย์ ทอ.

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

คู่มือการจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปีงบประมาณ 67 - 68

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติสมัครสอบและขอหนังสือรับรองต้นสังกัด

ขั้นตอนการดำเนินงานการเสนอความต้องการโครงการศึกษาภายในประเทศ

การจัดทำแผนบริหารโครงการศึกษาในอาเซียน

เอกสารที่ต้องเตรียมแนบกับตัวเรื่อง (หลักสูตรในโครงการศึกษา, การพยาบาลเฉพาะทาง และนอกโครงการใช้เวลาราชการ หลักสูตรในโครงการศึกษา, การพยาบาลเฉพาะทาง และนอกโครงการใช้เวลาราชการ)

ผนวก ๑ แบบรายงานขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

  

โครงการศึกษา พอ.ปี 67 --------------------------------------------------------

อนุมัติโครงการศึกษา ทอ. ประจำปี 67

โครงการศึกษา พอ. ภายในประเทศ

โครงการศึกษา พอ. ต่างประเทศ

โครงการศึกษา พอ. ภายในประเทศ (สำรอง)

โครงการศึกษา พอ. ต่างประเทศ (สำรอง)

 

โครงการศึกษา พอ.ปี 66 -----------------------------------------------------

อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 66

โครงการศึกษาภายในประเทศ ปี 66 

โครงการศึกษาต่างประเทศ  ปี 66

โครงการศึกษาสำรองปี 66

 

 โครงการศึกษา พอ.ปี 65 --------------------------------------------------------

อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี 65

โครงการศึกษาภายนอก (สำรอง) ปี 65

โครงการศึกษาภายนอก ปี 65

โครงการศึกษาภายใน (สำรอง) ปี 65

โครงการศึกษาภายใน ปี 65

 

เอกสารประกอบ เพื่อขออนุญาตเข้ารับการศึกษา  --------------------------------------------------------

ตัวอย่างสัญญา

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.2553

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภานในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย --------------------------------------------------------

การอบรมบุคลากรสายแพทย์สาขาเวชกิจฉุกเฉินที่รับราชการใหม่ ปี 65 

โครงการแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติราชการกองบิน ปี 65

โครงการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรใหม่ที่รับราชการใหม่ ปี 64

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev