๗ วิธีเตรียมพร้อมเล่นสงกรานต์ปี ๖๕
 
          ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ดังนี้

๑.เลือกสถานที่โล่ง โปร่ง ระบายอากาศ ถ่ายเทได้ดี
๒.ตรวจสอบเส้นทางเดินรถก่อนเดินทาง
๓.ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
๔.รับประทานอาหารถูกสุขอนามัย และอาหารปรุงสุก
๕.ยืดอก ไม่พกเหล้า งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖.น้ำที่สรงน้ำพระ ห้ามนำไปใช้ต่อ
๗.เล่นสงกรานต์ให้ปลอดภัยแบบ New normal
- นำน้ำอบไทยไปเองของแต่ละบุคคล
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสรงน้ำพระ และทุกกิจกรรม
- ตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรม ๗๒ ชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงบริเวณคนหนาแน่น เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
- งดโอบกอด สัมผัสใกล้ชิดกัน
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์บ่อย ๆ

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.)
ด้วยความปรารถนาดีจาก : แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗

15899148529201
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev