COVID-19 ติดต่ออย่างไร
- ติดต่อจากสารคัดหลั่ง คือ เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เป็นหลัก
- เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งเหล่านี้ และนำไปเข้าตา หรือทางเดินหายใจ (อวัยวะที่มีเยื่อเมือกบุ เช่น ตา จมูก ปาก)
วิธีการป้องกัน
๑.รักษาระยะห่าง
๒.สวมหน้ากากอนามัย
๓.เลี่ยงเอามือสัมผัสใบหน้า
๔.ล้างมือบ่อยๆ
๕.หมั่นรักษาความสะอาดเสื้อผ้า และผม
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

c1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev