การดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น

       ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๓๖๗๐ ลง ๕ มิ.ย.๖๓ ให้ พอ.กำหนดกรอบระยะเวลา ให้ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่ไม่ได้ไปรับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค.๖๓ (ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19) ไปเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ. นั้น พอ.พิจารณาแล้ว จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค.๖๓ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดำเนินการดังนี้

๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดตั้งแต่ มี.ค. - เม.ย.๖๓ ให้ดำเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ.ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ ก.ค.๖๓
๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดใน พ.ค.๖๓ ให้ดำเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ. ระหว่าง ๑๖ ก.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๓
๓.๓ ผู้ที่เกิดในเดือนอื่นๆ ตรวจภายในเดือนเกิดได้ตามปกติ


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท่านสามารถดำเนินการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ ผ่าน QR CODE ที่แนบ หรือโทรจองคิวที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒-๒๕๙๗, ๒-๘๐๘๐

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ กวป.พอ.โทร.๒-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒

1

2

3

4

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev