แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เป็นการลดการสัมผัส ใกล้ชิดระหว่างตนเองและผู้อื่น เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ รวมไปถึง Covid-19 ซึ่งมีหลัก ๓ ล คือ

           ๑. ลด ลดการแพร่เชื้อ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย ไอ จาม  
                       ลดการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ
           ๒. เลี่ยง เลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า ปาก จมูก
                       เลี่ยงใกล้ชิด เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร
                       เลี่ยงทำกิจกรรม/ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงยิม โรงภาพยนตร์
           ๓. ดูแล ดูแลสุขภาพตนเอง ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ
                       ดูแลรับผิดชอบตนเอง เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง แยก สังเกตอาการ ๑๔ วัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒–๕๕๑๓ หรือ ๒–๒๖๐๔
 
 
1
ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ธีรวัฒน์ ดีเจย หน่วยสารสนเทศฯ กวป.พอ. โทร 2-3075
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคที่เกิดในช่วงฤดูฝน

22

การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมร่างกายในการทดสอบสมรรถภาพ

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี ๖๓

1

 แนวทางลด เลี่ยง ดูแล
เพื่อหยุด Covid-19

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางลด เลี่ยง ดูแล เพื่อหยุด Covid-19

1

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับ
ไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรนา 2019

1

แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งเตือนโรคไข้เลือดออก 

1

  การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19 

อ่านเพิ่มเติม:การฉีดพ่นเพื่อทำลายเชื้อ COVID-19

1

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

อ่านเพิ่มเติม: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซี

1

 Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย 

อ่านเพิ่มเติม: Covid-19 สะสมที่ไหน ในร่างกาย

 

  1. กรมแพทย์ทหารอากาศ
  2. รับสมัครงาน
  3. การจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. ข่าวบริการประชาชนด้านสุขภาพ
next
prev