logo medical b

รับสมัครงาน

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
 
bulletประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ๘ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) ( ๘ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) ( ๘ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๘ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ๘ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา)
bulletประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) ( ๘ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) ( ๑๔ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๘ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ๖ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา)  
bullet ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) ( ๖ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา)
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) ( ๖ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๖ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ๗  อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) ( ๗ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๗ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ๘ ตำแหน่ง จำนวน ๙ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) (๘ ตำแหน่ง ๙ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) (๘ ตำแหน่ง จำนวน ๙ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๘ ตำแหน่ง จำนวน ๙ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๔ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) (๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) (๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๔ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (๘ ตำแหน่ง จำนวน ๑๑ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) (๘ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) (๘ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๘ ตำแหน่ง จำนวน ๑๑ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑๖ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (ภาควิชาการ) (๔ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) (๔ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑๖ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  (ภาควิชาการ) (5 ตำแหน่ง 22 อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) (๕ ตำแหน่ง ๒๒ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๒๒ อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (จำนวน ๑๘ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  (ภาควิชาการ) (18 อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ภาควิชาการ) (18อัตรา) 
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๘ อัตรา) 
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ธุรการ ศปพ.พอ.) (ธุรการ ศปพ.พอ.)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พนักงานราชการ พยาบาล เภสัช และ ช่างอิเล็ก)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานธุรการ ศปพ.พอ.) (๑ อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  (ภาควิชาการ) (พนักงานราชการ พยาบาล เภสัช และ ช่างอิเล็ก)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภาควิชาการ) (12อัตรา) 
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑ อัตรา) (ธุรการ ศปพ.พอ.)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๒ อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (6 อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พยาบาล)  
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (พยาบาล 13 อัตรา)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภาควิชาการ) (พยาบาล 13 อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (7 ตำแหน่ง)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พยาบาล 13 ตำแหน่ง) 
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) (7 อัตรา)  
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภาควิชาการ) (7 ตำแหน่ง 7 อัตรา) 
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (7 ตำแหน่ง 7 อัตรา)
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (2 ตำแหน่ง 2 อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
bullet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (4 ตำแหน่ง 4 อัตรา)
bullet ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
bullet ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (4 ตำแหน่ง 4 อัตรา)  
 
 ...All...