logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 67

**** การทำหนังสือมอบอำนาจ ในการเสนอราคาซื้อ หรือ จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับกรมแพทย์ทหารอากาศ

ให้ระบุว่า กระทำต่อ กรมแพทย์ทหารอากาศ เท่านั้น  ***