logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีคัดเลือก ปี 65

 

• (07/09/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 1/2565 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

• (31/08/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 3/2565 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT Simulator) ยี่ห้อ G.E.รุ่น Discovery CT590RT SN.339731HM2 จำนวน ๑ เครื่อง