logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 งาน (18/05/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จำนวน ๒ รายการ (14/05/64) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน 30 เครื่อง (01/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) กวป.พอ.จำนวน 1 งาน (01/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการ จำนวน 16 งาน (02/03/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน (02/01/64)