logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 6 รายการ (07/09/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 1 รายการ (25/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 9 รายการ (16/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แบบที่1) จำนวน 2 เครื่อง (16/08/64) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย Home Isolution พร้อมจัดส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (16/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 1 รายการ (10/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 1 รายการ (05/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 18 รายการ (04/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 4 รายการ (04/08/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 18 รายการ (20/07/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 แผน จำนวน 2 รายการ (20/07/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา จำนวน 1 รายการ (15/07/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๑๒๘ สไลด์ จำนวน 1 เครื่อง (06/07/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.จำนวน 1 รายการ (06/07/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 1 งาน (18/05/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จำนวน ๒ รายการ (14/05/64) 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน 30 เครื่อง (01/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) กวป.พอ.จำนวน 1 งาน (01/04/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 65 จ้างเหมาบริการ จำนวน 16 งาน (02/03/64)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน (02/01/64)