logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 64

 

 • (22/06/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อน้ำยา จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 50/64

 • (28/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/64-1

 • (27/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อถุงยางอนามัย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/64

 • (27/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 7 วัน จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/64

 • (27/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 42/64

 • (27/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 44/64

 • (21/04/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 38/64

 • (22/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 41/64

 • (22/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงหัวใจ (IABP) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 40/64

 • (22/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/64

 • (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 39/64

 • (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ (Alcohol Analyzer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/64-1

 • (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (Cardiac Electrophysiologic Study :EPS) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/64 

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์ช่องปากและกะโหลกศีรษะแบบดิจิตอลและระบบสร้างภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด (INFANT RADIANT WARMER) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจสัญญาณชีพและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/64

• (18/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้าพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/64-1

• (17/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดเสมือนจริงแบบเต็มตัว จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/64

• (17/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 43/64

• (10/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ชนิดเต็มตัว) จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/64-1

• (09/03/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/64

• (25/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจลานสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/64

• (25/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ พร้อมจอแสดงภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/64

• (23/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องมือแก้ไขความผิดรูปของกระดูกด้วยการยึดตรึงจากภายนอก (Ring External Fixator With Adjustable Frame) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/64

• (9/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับโดยไฮดรอลิก จำนวน ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/64

 • (9/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องนํ้ายาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING) จำนวน ๔,๓๐๐ TU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/64

• (27/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-arm แบบ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/64

• (11/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr จำนวน ๑๘,๐๐๐ SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/64

• (26/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/64