logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 64

 • (23/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องมือแก้ไขความผิดรูปของกระดูกด้วยการยึดตรึงจากภายนอก (Ring External Fixator With Adjustable Frame) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/64

• (9/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับโดยไฮดรอลิก จำนวน ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/64

 • (9/02/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องนํ้ายาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING) จำนวน ๔,๓๐๐ TU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/64

• (27/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-arm แบบ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/64

• (19/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/64

• (11/01/64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 ml. prefilled syr จำนวน ๑๘,๐๐๐ SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/64

• (26/11/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/64