logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

• (10/09/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/63

• (16/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 42/63

• (14/07/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 43/63

• (24/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (NUCLEIC ACID AMPLIFICATION) จำนวน ๔,๕๐๐ TU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 41/63

• (16/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อถุงมือตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/63 

• (11/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา METFORMIN HYDROCHLORIDE PROLONGED - RELEASE TABLET, 1000 MG. จำนวน 210,000 TB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/63 

• (08/06/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง DENTAL OPERATING UNIT จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 39/63

• (27/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (VIDEO LARYNGOSCOPE) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 40/63

• (20/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/63-1

• (14/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/63

• (14/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิด C-Arm จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 34/63

• (14/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/63

• (12/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อระบบจำลองการฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 38/63

• (12/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤตชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า (Bed, Adjustable, Powered) จำนวน 30 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/63

• (12/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/63

• (12/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดแรงดันการบีบตัวของระบบทางเดินอาหารชนิดความละเอียดสูงพร้อมเครื่องตรวจวัดและบันทึกค่าความเป็นกรดด่างในหลอดคอ หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33/63

• (12/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องนวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและกระแสไฟฟ้า (Sonodynator) (Ultrasonic Apparatus and muscle Stimulator, Physical Therapy) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/63

• (07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง(Central Monitor with Invasive Bedside Monitor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/63

• (07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งเส้นประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือเครื่องตรวจหาตำแหน่งเส้นประสาทและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ(ULTRASONIC APPARATUS, VASCULAR, NERVE) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/63

• (07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm แบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/63

• (07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องสลายต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/63

• (07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 37/63

• (07/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา PRAVASTATIN TABLET, 40 MG, UNIT DOSE จำนวน 90,000 TB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/63-1

• (05/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องตรวจลานสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/63

• (05/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 36/63

• (01/05/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ลิตร)จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/63 

• (30/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องล้างกล้อง Endoscope อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/63

• (30/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อชุดกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 32/63

• (30/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บวัคซีน ขนาดไม่น้อยกว่า 35 คิวบิกฟุต พร้อมระบบแจ้งเตือน จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 18/63

• (28/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (Fume Hood) พร้อมระบบกำจัดเคมีของเสีย จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/63

• (28/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องอบผ้าติดเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/63

• (28/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อCONDOM,LUBRICATED,52 MM จำนวน 306,400 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/63

• (23/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูง-ต่ำ (Traction Apparatus, Physical Therapy, Automatic) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/63

• (22/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เลขที่ 13/63

• (15/04/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED, 200 MG.จํานวน 240,000 CP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/63 

• (12/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา PITAVASTATIN TABLET, 2 MG, UNIT DOSE จํานวน 150,000 TB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/63 

• (04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG.จํานวน 120,000 TB ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/63 

• (04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : นํ้ายาสําหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จํานวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/63

• (04/03/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (CZ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/63-1 

• (26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 20/2563

• (26/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา AZILSARTAN TABLET 40 MG (1 BX/28 TB) จำนวน ๕,๐๐๐ BX  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 19/2563

• (18/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 16/2563

• (14/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 13/2563

• (07/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG.FILM-COATED TABLET, ๑ TABLET จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ TAB เลขที่ 1/63

• (04/02/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA พร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๑ เครื่อง เลขที่ 2/63

• (28/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG,(1 BX/30 TB) จำนวน ๑,๐๐๐ BX เลขที่ 12/63 ฉ.

• (03/01/63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อยา EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN, 10/5 MG จำนวน ๑๕,๐๐๐ TB เลขที่ 8/63 ฉ.