logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA พร้อมอุปกรณ์

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) จำนวน 47 เครื่อง (19/07/62)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน (แบบรวมอะไหล่) (31/05/62)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. (22/01/62)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. (29/01/62)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อระบบการฝึกการมองเห็นในเวลากลางคืนและฝึกการใช้กล้องมองกลางคืนสำหรับเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน  จำนวน ๑ ระบบ (03/01/62)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน ๑ เครื่อง (26/12/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ  (06/12/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง  (15/11/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อยา  (09/11/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อชุดตรวจยาเสพติดในปัสสาวะ  (07/11/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ซื้อยา  (06/11/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) จำนวน ๑ เครื่อง  (02/11/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE รุ่น VIVID E9 SN.VE94187 จำนวน ๑ เครื่อง (02/11/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 1,500,000 tablet (25/09/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ชุดตรวจเครื่องมือรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๒ ชุด (25/09/61)

• ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จำนวน ๔ รายการ

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ อาคารภายใน พอ. จำนวน ๑ งาน (21/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ น้ำยา จำนวน ๑๔ รายการ (10/09/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ชุดอุปกรณ์การมองเห็นในเวลากลางคืน (4/9/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ยาและพัสดุสายการแพทย์ (31/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (27/08/61)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา   (24/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (21/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  น้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV - จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB ไม่รวมอะไหล่ - จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD ไม่รวมอะไหล่ - จ้างซ่อมระบบผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ (16/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒  (14/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ ยา (02/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ น้ำยา (01/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ เช่าเครื่องพิมพ์ (01/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบำรุงรักษา (01/08/61)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) (01/08/61)
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (14/03/61)