logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๖๓ (16/07/63)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๓ (02/04/63)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๓/๖๒ (20/09/62)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๖๒ (10/05/62)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๒ (15/03/62)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๓/๖๑ (17/07/61)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๖๑ (17/07/61)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๖๑ (25/06/61)

 • ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๑/๕๙ (6/11/59)


• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๕๙ (12/11/59)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๓/๕๙ (11/02/59)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๔/๕๙ (28/03/59)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๕/๕๙ (22/06/59)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่๑/๖๐ (24/03/60)

• ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ ๒/๖๐ (3/7/60)


• ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๑๖ รายการ


• (23 มิ.ย.58) ขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด