สารบัญ

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๓/๖๐ (1/11/60)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๑๒/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๑/๖๐ (19/10/59)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๐/๖๐ (1/11/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ เลขที่ ๙/๖๐ (27/10/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING (NAT) เลขที่ ๘/๖๐ (1/11/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ๗/๖๐ (3/11/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ เลขที่ ๖/๖๐ (7/11/59)

• สอบราคาซื้ออน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ ๕/๖๐ (11/10/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๔/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓/๖๐ (31/08/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ๒/๖๐ (9/09/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑/๖๐ (16/08/59)

• สอบราคาจา้งจา้งเหมาซ่อมบาํรุงรักษารายปีแบบไม่รวม อะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD)(23/09/59)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไอนํ้าทางการแพทยขนาดไมนอยกวา ๒๕๐ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e­bidding) (20/09/59)

• ประกวดราคาซื้อนํ้ายา ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๗/๖๐ (20/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.๔๘๑ (13/09/59)

• ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องชวยหายใจ ชนิดควบคุม ปริมาตรและแรงดันดวยระบบไมโครโปรเซสเซอรยี่หอ EVENT รุน INSPIRATION จํานวน ๔๖ เครื่อง โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e­-bidding)