สารบัญ

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๓๑/๖๐ (14/12/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๓๐/๖๐ (14/12/59)

• สอบราคาซือชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๒๙/๖๐ (24/11/59)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่อง HYPOBARIC CHAMBER จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๒๘/๖๐ (23/11/59)

• สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-๑๐๐๐ II) เลขที่ ๗/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (Electromyography) เลขที่ ๒๖/๖๐ (21/10/59)

• สอบราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเวชบริภัณฑ์สำหรับเคลื่อนย้ายชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ เลขที่ ๒๔/๖๐ (21/10/59)

• สอบราคาซื้อยา VILDAGLIPTIN ๕๐ MG. METFORMIN ๑๐๐๐ MG. เลขที่ ๒๕/๖๐ (18/10/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติ แบบ Dry Chem เลขที่ ๒๓/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์ เลขที่ ๒๒/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัติโนมัติ แบบ Dry Chem เลขที่ ๒๑/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อเครืองปั้มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๒๐/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๙/๖๐ (11/11/59)

• สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๑๘/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๗/๖๐ (27/10/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ เลขที่ ๑๖/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ เลขที่ ๑๕/๖๐ (1/11/59)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๔/๖๐ (16/10/59)