สารบัญ

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ ๑๓/๖๐ (3/10/59)


• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ ๑๒/๖๐ (3/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๑/๖๐ (7/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี(แบบไม่รวมอะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) เลขที่ ๑๐/๖๐ (21/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี(แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-๑๐๐๐ II) เลขที่๙/๖๐ (19/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น MultiSourceSN.๔๘๑ เลขที่ ๘/๖๐ (13/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบาํรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA เลขที่ ๗/๖๐ (6/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒/๘๔๙ เลขที่๖/๖๐ (28/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสาม มิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิด ๒ หัวตรวจ เลขที่๕/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบ หลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ เลขที่ ๔/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (๓D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E.รุ่น DISCOVERY CT๕๙๐RT SN.๓๓๙๗๓๑HM๒ เลขที่ ๓/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยท์หารอากาศ เลขที่๒/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENSรุ่น SOMATOM Definition AS+ Excel EditionSN.๖๕๗๗๑ เลขที่ ๑/๖๐ (22/08/59)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๘ รายการ เลขที่ ๓๖/๖๐ (8/02/60)

• สอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN ๕ MG. (๑ BX./๓๐ TB.) จำนวน ๑,๒๐๐ BX เลขที่ ๓๕/๖๐ (8/02/60)

• สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๓๔/๖๐ (8/12/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓๓/๖๐ (14/12/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓๒/๖๐ (19/12/59)