สารบัญ

• สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (13/7/60)


• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (๓D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่น Discovery CT๕๙๐RT SN.๓๓๙๗๓๑HM๒ (13/7/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม พร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล (13/7/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ จำนวน ๑ เครื่อง (12/7/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ ยี่ห้อ G.E.รุ่น INFENIA SN.17673 เลขที่ ๑/๖๑ (7/07/60)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๖๐ (15/05/60)

• สอบราคาซื้อยา VILDAGLIPTIN 50 MG.METFORMIN 1000 MG. เลขที่ ๒๕/๖๐ (21/04/60)

• ประกวดราคาซื้อยา จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๔/๖๐ (27/01/60)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรยควบคุมดวยระบบ คอมพิวเตอรขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ mA. พรอมอุปกรณ จํานวน ๒ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๒/๖๐ (22/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๐ (29/11/59)

• ประกวดราคาซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๐/๖๐ (29/11/59)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆาเชื้อดวยแกสเอทธีลีนออกไซด ชนิดผสม จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๖๐ (11/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่๑๕/๖๐ (8/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๔/๖๐ (22/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๒/๖๐ (14/11/59)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเปนระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๑/๖๐ (1/11/59)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๖๐ (29/11/59)

• สอบราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ ๑๔/๖๐ (26/10/59)