สารบัญ

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (13/09/60)


• ประกวดราคาซื้อ PITAVASTATIN ๒ MG. (๑ BX/๑๐๐ TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๓/๖๑ (29/08/60)

• ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๑/๖๑ (29/08/60)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๕/๖๑ (28/8/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๔ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๖/๖๑

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๖๑

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA (23/08/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (Single Plane Digital Subtraction Angiography with ๓D Angiography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Axiom Artis dTA SN.๕๕๓๘๓ (23/08/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา พัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (15/8/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูลยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN 722012/849 (15/8/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (08/08/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (04/08/60)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM SN.๕๖๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง (08/08/60)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๔๖ เครื่อง (08/08/60)

• ประกวดราคาซื้อยา PRAVASTATIN ๔๐ MG. (๑ BX/๓๐ TB) (08/0/860)

• ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๓๐๐ เส้น (04/08/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (02/08/60)