สารบัญ

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสี แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ เอกสารเลขที่ ๒๐/๖๑


• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ

• ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๒/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด นขต.พอ. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๗/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร นขต.พอ. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Clinac iX SN.๕๗๘๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่เอกสาร ๐๐๔/๖๑ eb.

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๔/๖๑

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๖/๖๑

• จ้างเหมาซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX - ASD) จํานวน ๑ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-๑๐๐๐II) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ

• สอบราคาซื้อยา EZETIMIBE ๑๐ MG. SIMVASTATIN ๒๐ MG. (๑ BX/๓๐ TB) จำนวน ๒,๕๐๐ BX

• ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๖/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าติดเชื้อ กวป.พอ. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๕/๖๑

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (14/09/60)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๔/๖๑ (14/09/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS + Excel Edition SN.65771 เอกสารเลขที่ ๘/๖๑(13/09/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481 เอกสารเลขที่ ๖/๖๑ (13/09/60)