สารบัญ

 • ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๑/๖๑


• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจฯ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๔๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๘/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจและรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๖/๖๑

• ประกวดราคาซื้อจักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมระบบบันทึกและพิมพ์ผล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๕/๖๑

• จ้างพิมพ์วารสารแพทยสารทหารอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก เอกสารเลขที่ ๒/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดทำ Cross Matching จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๔/๖๑

• ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๓/๖๑

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ภายนอกช่องปากระบบดิจิตอลและระบบสร้างภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๐/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรม (Major Surgery Set) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๘/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ ชนิด Q-Switched Nd:Yag Laser จำนวน ๑ เครื่อง (๓ พ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙รายการ (๒๙ พ.ย.๖๐)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ ตามเอกสารเลขที่ ๒๒/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๖/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยผ่าตัดภายในช่องข้อพร้อมระบบวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๕/๖๑