สารบัญ

• สอบราคาจ้างซ่อมภายนอก HYPERBARIC CHAMBER รุ่น 6/2/6

• สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบพื้นฐาน

• สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (biological safety cabinet)

• สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด

• สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-1000