สารบัญ

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดสไปรัล (วันที่ ๗ มี.ค.)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (วันที่ ๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (วันที่ ๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร นขต.พอ. (๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ PLUG,EAR,FREE SIZE (EAR PLUG) (๑๙ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะทางทหาร (๑๗ เม.ย.)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารพิษชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ (๑๗ เม.ย.๘๕)

• สอบราคาจ้างซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (๒๙ เม.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Endoscopic Ultrasonography)

• สอบราคาจ้างซ่อมชุดโรงพยาบาลสนาม(ชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่)

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคารกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

• สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องอาบน้ำข้าราชการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

• สอบราคาซื้อชุดหุ่นจำลองอวัยวะภายในร่างกาย

• ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ

• สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้