สารบัญ

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

• สอบราคาซื้อ ยา MANIDIPINE 10 mg. (วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล (วันที่ ๒ มี.ค.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ ๘ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ (วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบแรงดันไอน้้าแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร) (วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ (วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดออกซิเจนชนิด DISPOSABLE STERILE WATER WITH ADAPTOR 320-450 ml. (วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟัน (วันที่ ๖ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (วันที่ ๖ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เปลสนาม (วันที่ ๖ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ กระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดสะพายหลัง (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ FILM,RADIOGRAPHIC,MASSCHEST,100MM.X ไม่น้อยกว่า 23 M. (วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑ เม.ย.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (วันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) (วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘)