สารบัญ

• ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าติดเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนด์)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ ดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM SN.๕๖๔๐

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ ยี่ห้อ EP Med Systems รุ่น EP-WorkMate SN HPW ๖๔๐๐ จำนวน ๑ SE (๒๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (๒๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๓๕ เครื่อง (เลขที่ ๑๔/๕๙)(๑๗ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๑๒ เครื่อง (เลขที่ ๑๒/๕๙)(๑๗ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑๕ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารและไขสันหลัง ระบบดิจิตอล (Digital Spot Imaging) ชนิดควบคุมระยะไกล (๑๕ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๕ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. (อาคาร ๒๐๔๖ และอาคาร ๒๐๖๐) (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อวรสารภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาการพยาบาล (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสไปรัล (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๐๗ ก.ย. ๕๘)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๓๑ ส.ค.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเคร่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (๓๑ ส.ค.๕๘)