สารบัญ

• ประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก อุปกรณ์สำหรับฝึกนักบินในการมองเห็นเวลากลางคืน (Night Vision Training System)

• สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุง (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) จำนวน ๑ SE

• ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.๔๘๑

• ประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 mg. จำนวน ๑,๐๐๐ BX.โดยวิธีประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)๓๐ ต.ค.๕๘

• สอบราคาซื้อน้ำยา ๑๕ รายการ (๓๐ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV / HCV / ด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ หลอด (๓๐ ต.ค๕๘)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ๓๐ ต.ค.๕๘

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๐ ต.ค.๕๘

• สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (Frozen Section)๓๐ ต.ค.๕๘

• ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๐ต.ค.๕๘

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๓๐ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อเครื่องอบไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง

• ประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก (จ้างเหมาบำรุงรักษารายปี แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-๑๐๐๐ ll

• ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล