สารบัญ

• ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเรงอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่หอ Varian รุน Clinac iX SN.๕๗๘๕ เลขที่ ๓/๖๐ (5/10/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ (9/09/59)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๖๐ (05/09/59)

• ประกวดราคาซื้อPITAVASTATIN 2 MG. (1BX/100TB) จำนวน 1,800 BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๖๐ (05/09/59)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/09/59)

• ประกวดราคาซื้อ PRAVASTATIN 40 MG. (1BX/30TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๖๐ (01/09/59)

• ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Aphheresis ชนิดมี่ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๖๐ (26/07/59)

• ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์พร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด (15/07/59)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ. ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(6/6/59)

• ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลศัลย์กรรมชนิดใช้สังเกตสารเรืองแสง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18/4/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ

• สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

• สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ได้

• ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/03/59)

• ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดทที่ใช้กับ เครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ยี่ห้อ Cobas รุ่น Integra ๘๐๐ จำนวน ๒๘ รายการ

• สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (FrozenSection)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (11/03/59)