สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

• (21/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อเครื่องเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)
จำนวน ๔๗ เครื่อง โดยวิธี e-bidding 
เลขที่ 105/62
 

• (21/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อเครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง  โดยวิธี e-bidding เลขที่ 103/2562

• (26/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคืนและฝึกการใช้กล้องมองกลางคืนสำหรับเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 25/62

• (24/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อ เครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 103/62

• (15/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 107/62

• (2/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อชุดอุปกรณ์การมองเห็นในเวลากลางคืน จำนวน ๕ ชุด (คัดเลือก) เลขที่ 26/62

• (28/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสรีรวิทยาการบิน (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (e-bidding) เลขที่ 30/62

• (26/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้ออุ่นเชื้อสำหรับสปอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 97/62-1

• (19/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๓๒ สไลค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 101/62-1

• (31/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 106/62

• (30/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดชั่งน้ำหนักได้ จำนวน ๒ เตียง (e-bidding) เลขที่ 99/62

• (30/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ (เฉพาะเจาะจง) เลขที่ 23/62

• (17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดศูนย์กลางควบคุมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดา จำนวน ๑ ชุด (เฉพาะเจาะจง) เลขที่ 24/62

• (17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (เฉพาะเจาะจง) เลขที่ 21/62

• (13/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 104/62

• (10/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อATORVASTATIN ๔๐ MG. (๑ BX/๓๐ TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX (e-bidding) เลขที่ 102/62

• (10/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานวัดงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Bicycle Ergometer)  จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 91/62-1

• (08/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์  จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 95/2562

• (1/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PITAVASTATIN ๒ MG. (๑BX/๑๐๐TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX (e-bidding) เลขที่ 94/62

• (18/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 51/62-1

• (18/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ตรวจการได้ยินพร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๑ ตู้  98/62

• (10/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 22/2562

• (29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน ๑ ชุด  (e-bidding) เลขที่ 50/62-1

• (29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร)เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร)จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 93/62

• (29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ระบบ  (e-bidding) เลขที่ 87/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อะบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ระบบ  (e-bidding) เลขที่ 7/62-1

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทางจักษุ (phoropter) จำนวน 2 เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 18/62-1

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ LED ชนิดติดเพดานโคมคู่ พร้อมระบบถ่ายทอดภาพแบบความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 83/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาล ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 88/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลตักแบบพับได้ 2 ท่อน จำนวน 22 เปล (e-bidding) เลขที่ 92/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 86/62

• (20/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 78/62

• (20/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ (e-bidding) เลขที่ 80/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG FILM - COATED TABLET จำนวน 1,500,000 TB (e-bidding) เลขที่ 72/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางวีดิทัศน์สําหรับงานผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 89/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณไฟฟ้าหัวใจชีพจรและความดันโลหิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 81/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยา จํานวน 14 รายการ (e-bidding) เลขที่ 79/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามการทํางานสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดข้างเตียง จํานวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 82/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AZILSARTAN 40 MG.(1BX/28TB)  จำนวน 5,000 BX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 380/62ฉ

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมและปรับอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยโดยใช้แผ่นไฮโดรเจล (Hypo-Hyperthermia) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 17/62

• (12/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง e-bidding เลขที่ 79/62 

• (27/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT DOSE,30'S (1 BX/30 TB) จำนวน 3,000 BX e-bidding เลขที่ 73/62-1

• (27/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) จำนวน 1 งาน  เลขที่ 9/62ค

• (27/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมจีบกระดูก จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 36/62-1 

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ e-bidding เลขที่ 84/62

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ e-bidding เลขที่ 68/62-1

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ e-bidding เลขที่ 85/62

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง e-bidding เลขที่ 22/62

• (18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครืองมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular Set) จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 45/62-1

• (12/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2257 และ 2258 (อาคารผู้ป่วย รพ.จันทรุเบกษา พอ.) เลขที่ 26/62

• (12/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าห้องอุบัติเหติ-ฉุกเฉิน และด้านหน้า รพ.จันทรุเบกษา พอ. เลขที่ 24/62

• (12/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมลานจอดรถด้านหน้า ฝชย.กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ. เลขที่ 22/62

• (08/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอาคาร (Aerosol Monitor) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 16/62

• (08/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 49/62-1

• (08/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน 2 ชุด เลขที่ 40/62-1

• (07/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถแจกยาผู้ป่วย จำนวน 5 คัน เลขที่ 57/62-1

• (04/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า(ขนาดไม่น้อยกว่า 445 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 11/62

• (31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 17/62

• (31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล จำนวน 5 เครื่อง เลขที่ 8/62

• (29/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูงพร้อมเครื่องถ่ายทอด

สัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 12/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของหน้ากาก จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 6/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้ากากป้องกันสารเคมีและกรองอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก จำนวน 9 ชุด เลขที่ 10/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 13/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 2 ตู้ เลขที่ 77/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง เลขที่ 26/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 6/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 30 เครื่อง เลขที่ 19/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 48/62

• (11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องตรวจรักษาทางทันตกรรม  จำนวน ๒ ชุด เลขที่ 75/62

• (10/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ 14/62

• (10/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ 12/62

• (09/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน 11 เครื่อง เลขที่ 66/62

• (09/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ เลขที่ 15/62

• (08/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นรองหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดล็อกศีรษะ จำนวน ๓๑ ชุด เลขที่ 67/62

• (08/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายล้างพิษสะพายหลังแบบถังอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 9/62

• (08/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 56/62-1 

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 34/62-1 

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 46/62-1

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบหัวใจดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 28/62

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง เลขที่ 71/62

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 13/62

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด เลขที่ 29/62-1

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง จำนวน ๓๐ เตียง

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสารอินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่อง

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน ๑ ชุด

• (25/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอมซิน (tonsil set) จำนวน 2 ชุด

• (28/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE รุ่น  Vivid E9 SN.VE94187 จำนวน 1 เครื่อง

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ 

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 20 เครื่อง เลขที่ 2/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 53/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Stream จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 61/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของอ็อกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 70/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ 3 ระบบ จำนวน 23 เครื่อง เลขที่ 69/62

• (21/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ

• (21/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี Nucleic AcidAmplification Testing (NAT) จำนวน 4,500 PK เลขที่ 9/62 

• (17/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelertor) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac IX SN.5785 จำนวน 1 เครื่อง 

• (14/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องวัดความอิ่มตัวของอ็อกซิเจนในเลือด จำนวน 33 เครื่อง  เลขที่ 64/62

• (14/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด เลขที่ 36/62

• (13/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด เลขที่ 52/62

• (13/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมระบบวิดีทัศน์ จํานวน 1 ชุด เลขที่ 23/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จํานวน 10 เครื่อง เลขที่ 59/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 10 เครื่อง เลขที่ 54/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องควบคุมปริมาณการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตร จํานวน 8 เครื่อง เลขที่ 39/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย (External Fixation) จํานวน 1 ชุด เลขที่ 32/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือตอกกระดูก จำนวน 1 ชุด  เลขที่ 38/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 1 ตู้  เลขที่ 35/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับ เจาะ ตัด และกรอกะโหลกศรีษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  เลขที่ 33/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg.(1 bx/30 TB) จำนวน 1,000 BX  เลขที่ 4/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่แข็งพลาสม่าแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 24/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เลขที่ 30/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรวจระบบรังสีแบบบอกทิศทาง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 1/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 44/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด เลขที่ 43/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response) จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 16/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C- Arm จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 1/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน 7 เครื่อง เลขที่ 20/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 8/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 3/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 41/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองเครื่องตรวจสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด  

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 10/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จำนวน 2 ชุด เลขที่ 5/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรสจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง  เลขที่ 4/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเชื่อมสายถุงดลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง  เลขที่ 42/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG.SIM VASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB)• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG.SIM VASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB)

• (16/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์การฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (Airfox ASD) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 19/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์การฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (Gyrolab - GL-1000II) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 18/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 17/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 20/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด เลขที่ 14/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด เลขที่ 16/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 10/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด 2 ตัวรับสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 15/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E. รุ่น LOGIQE จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 9/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเบือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 11/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน 46 เครื่อง เลขที่ 12/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน 22 เครื่อง เลขที่ 13/62

• (19/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe Essential SN.608891 BU8  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 3/62

• (19/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ multislice (Computed Tomography ยี่ห้อ SIEMENS  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 2/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์รคอมพิวเตอร์จำลองภาพ  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 4/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 5/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 7/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ชนิด 2 ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 6/62

• (12/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/62

• (07/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/62

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่55/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่50/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่41/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระบบได้ จำนวน 50 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่63/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light, Surgical, Ceiling, LED) จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่61/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 57/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 62/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 56/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 54/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 64/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/61

(03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 58/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 46/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered)

จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/61

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้กับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 15 กล่องโดยวิธีคัดเลือก

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสารแพทย์สารทหารอากาศ จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก

 


 

 

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสารแพทย์สารทหารอากาศ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๐๐๔/๖๑ จค.

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือป้องกันโรคลมร้อนสำหรับผู้รับการฝึกทางทหาร จำนวน ๗,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๐๐๕/๖๑ จค จค.

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ เลขที่ ๕๓/๖๑

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จํานวน ๓ รายการ เลขที่ ๕๒/๖๑

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 032/61

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 030/61

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อรถกึ่งพ่วงล้างพิษผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์และรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยประเภทรับ สารพิษรุนแรงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองเครื่อ งตรวจสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดูด สำหรับดูดเสมหะหรือของเหลวแบบ Standard ๓ Mode พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 31/61 (18/12/60)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อพัสดุสายการแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25/61 (18/12/60)

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/61 (18/12/60)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมจอภาพ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จํานวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ ดิจิตอล จํานวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (๑๓ ธ.ค.๖๐)


 • ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๑/๖๑


• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจฯ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๔๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๘/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจและรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๖/๖๑

• ประกวดราคาซื้อจักรยานทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมระบบบันทึกและพิมพ์ผล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๕/๖๑

• จ้างพิมพ์วารสารแพทยสารทหารอากาศ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก เอกสารเลขที่ ๒/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดทำ Cross Matching จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๔/๖๑

• ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ๖ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๓๓/๖๑

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ภายนอกช่องปากระบบดิจิตอลและระบบสร้างภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๐/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรม (Major Surgery Set) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๘/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ ชนิด Q-Switched Nd:Yag Laser จำนวน ๑ เครื่อง (๓ พ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙รายการ (๒๙ พ.ย.๖๐)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๙/๖๑

• ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ ตามเอกสารเลขที่ ๒๒/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๒๖/๖๑

• ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยผ่าตัดภายในช่องข้อพร้อมระบบวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๕/๖๑


• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NAT (๒๑ พ.ย.๖๐)


• สอบราคาซื้ื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (๒๑ พ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับยาและวัคซีนฯ 10/11/60

• สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมปิดเส้นเลือด เอกสารเลขที่ ๒๑/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๗/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๘/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ เอกสารเลขที่ ๑๙/๒๐

• ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา พร้อมกล้องดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๗/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Color Dropper ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๐/๖๑

• ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียวแบบ pattern Scan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๑/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ฯ 03/11/60

• สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ 03/11/60

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตาและวัดความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติฯ 03/11/60

• สอบราคาซื้อลู่วิ่งออกกำลังกาย 03/11/60

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๙/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับสูง-ต่ำ เอกสารเลขที่ ๒๓/๖๑

• สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ๑๗/๖๐

• สอบราคาซื้ื้อชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอกร่างกาย 02/11/60


• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสี แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ เอกสารเลขที่ ๒๐/๖๑


• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๙ รายการ

• ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๑๒/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด นขต.พอ. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๗/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร นขต.พอ. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่ห้อ Clinac iX SN.๕๗๘๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่เอกสาร ๐๐๔/๖๑ eb.

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ ๔/๖๑

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๖/๖๑

• จ้างเหมาซ่อมบํารุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX - ASD) จํานวน ๑ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-๑๐๐๐II) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ

• สอบราคาซื้อยา EZETIMIBE ๑๐ MG. SIMVASTATIN ๒๐ MG. (๑ BX/๓๐ TB) จำนวน ๒,๕๐๐ BX

• ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๖/๖๑

• ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าติดเชื้อ กวป.พอ. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๕/๖๑

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (14/09/60)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๔/๖๑ (14/09/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS + Excel Edition SN.65771 เอกสารเลขที่ ๘/๖๑(13/09/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481 เอกสารเลขที่ ๖/๖๑ (13/09/60)


• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (13/09/60)


• ประกวดราคาซื้อ PITAVASTATIN ๒ MG. (๑ BX/๑๐๐ TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๓/๖๑ (29/08/60)

• ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรองเม็ดโลหิตขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๑/๖๑ (29/08/60)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๕/๖๑ (28/8/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๔ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๖/๖๑

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๖๑

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA (23/08/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (Single Plane Digital Subtraction Angiography with ๓D Angiography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Axiom Artis dTA SN.๕๕๓๘๓ (23/08/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา พัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (15/8/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูลยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN 722012/849 (15/8/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (08/08/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (04/08/60)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM SN.๕๖๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง (08/08/60)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๔๖ เครื่อง (08/08/60)

• ประกวดราคาซื้อยา PRAVASTATIN ๔๐ MG. (๑ BX/๓๐ TB) (08/0/860)

• ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน ๓๐๐ เส้น (04/08/60)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (02/08/60)


• สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (13/7/60)


• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (๓D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่น Discovery CT๕๙๐RT SN.๓๓๙๗๓๑HM๒ (13/7/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม พร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล (13/7/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Difinium ๖๐๐๐ Edition SN.๘๖๑๓๙HL๓ จำนวน ๑ เครื่อง (12/7/60)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ ยี่ห้อ G.E.รุ่น INFENIA SN.17673 เลขที่ ๑/๖๑ (7/07/60)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๖๐ (15/05/60)

• สอบราคาซื้อยา VILDAGLIPTIN 50 MG.METFORMIN 1000 MG. เลขที่ ๒๕/๖๐ (21/04/60)

• ประกวดราคาซื้อยา จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๔/๖๐ (27/01/60)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรยควบคุมดวยระบบ คอมพิวเตอรขนาดไมนอยกวา ๓๐๐ mA. พรอมอุปกรณ จํานวน ๒ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๒/๖๐ (22/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๐ (29/11/59)

• ประกวดราคาซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๒๐/๖๐ (29/11/59)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆาเชื้อดวยแกสเอทธีลีนออกไซด ชนิดผสม จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๖๐ (11/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่๑๕/๖๐ (8/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๔/๖๐ (22/11/59)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๒/๖๐ (14/11/59)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเปนระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๑๑/๖๐ (1/11/59)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๖๐ (29/11/59)

• สอบราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ ๑๔/๖๐ (26/10/59)


• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ ๑๓/๖๐ (3/10/59)


• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ ๑๒/๖๐ (3/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๑/๖๐ (7/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี(แบบไม่รวมอะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) เลขที่ ๑๐/๖๐ (21/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี(แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-๑๐๐๐ II) เลขที่๙/๖๐ (19/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น MultiSourceSN.๔๘๑ เลขที่ ๘/๖๐ (13/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบาํรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA เลขที่ ๗/๖๐ (6/10/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒/๘๔๙ เลขที่๖/๖๐ (28/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสาม มิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิด ๒ หัวตรวจ เลขที่๕/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบ หลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ เลขที่ ๔/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (๓D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E.รุ่น DISCOVERY CT๕๙๐RT SN.๓๓๙๗๓๑HM๒ เลขที่ ๓/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยท์หารอากาศ เลขที่๒/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENSรุ่น SOMATOM Definition AS+ Excel EditionSN.๖๕๗๗๑ เลขที่ ๑/๖๐ (22/08/59)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๘ รายการ เลขที่ ๓๖/๖๐ (8/02/60)

• สอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN ๕ MG. (๑ BX./๓๐ TB.) จำนวน ๑,๒๐๐ BX เลขที่ ๓๕/๖๐ (8/02/60)

• สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๓๔/๖๐ (8/12/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓๓/๖๐ (14/12/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓๒/๖๐ (19/12/59)


• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๓๑/๖๐ (14/12/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๓๐/๖๐ (14/12/59)

• สอบราคาซือชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๒๙/๖๐ (24/11/59)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่อง HYPOBARIC CHAMBER จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๒๘/๖๐ (23/11/59)

• สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-๑๐๐๐ II) เลขที่ ๗/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (Electromyography) เลขที่ ๒๖/๖๐ (21/10/59)

• สอบราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเวชบริภัณฑ์สำหรับเคลื่อนย้ายชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ เลขที่ ๒๔/๖๐ (21/10/59)

• สอบราคาซื้อยา VILDAGLIPTIN ๕๐ MG. METFORMIN ๑๐๐๐ MG. เลขที่ ๒๕/๖๐ (18/10/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติ แบบ Dry Chem เลขที่ ๒๓/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์ เลขที่ ๒๒/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัติโนมัติ แบบ Dry Chem เลขที่ ๒๑/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อเครืองปั้มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๒๐/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๙/๖๐ (11/11/59)

• สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๑๘/๖๐ (25/10/59)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๗/๖๐ (27/10/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ เลขที่ ๑๖/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ เลขที่ ๑๕/๖๐ (1/11/59)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๔/๖๐ (16/10/59)


• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๓/๖๐ (1/11/60)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๑๒/๖๐ (14/11/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๑/๖๐ (19/10/59)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑๐/๖๐ (1/11/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ เลขที่ ๙/๖๐ (27/10/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING (NAT) เลขที่ ๘/๖๐ (1/11/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ๗/๖๐ (3/11/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ เลขที่ ๖/๖๐ (7/11/59)

• สอบราคาซื้ออน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ ๕/๖๐ (11/10/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๔/๖๐ (30/08/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓/๖๐ (31/08/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ๒/๖๐ (9/09/59)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๑/๖๐ (16/08/59)

• สอบราคาจา้งจา้งเหมาซ่อมบาํรุงรักษารายปีแบบไม่รวม อะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD)(23/09/59)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไอนํ้าทางการแพทยขนาดไมนอยกวา ๒๕๐ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e­bidding) (20/09/59)

• ประกวดราคาซื้อนํ้ายา ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่ ๗/๖๐ (20/09/59)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.๔๘๑ (13/09/59)

• ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องชวยหายใจ ชนิดควบคุม ปริมาตรและแรงดันดวยระบบไมโครโปรเซสเซอรยี่หอ EVENT รุน INSPIRATION จํานวน ๔๖ เครื่อง โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e­-bidding)


• ประกวดราคาจางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเรงอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยี่หอ Varian รุน Clinac iX SN.๕๗๘๕ เลขที่ ๓/๖๐ (5/10/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ (9/09/59)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๖๐ (05/09/59)

• ประกวดราคาซื้อPITAVASTATIN 2 MG. (1BX/100TB) จำนวน 1,800 BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๖๐ (05/09/59)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/09/59)

• ประกวดราคาซื้อ PRAVASTATIN 40 MG. (1BX/30TB) จำนวน ๓,๐๐๐ BX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๖๐ (01/09/59)

• ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตแบบ Aphheresis ชนิดมี่ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๖๐ (26/07/59)

• ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวีดิทัศน์พร้อมเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด (15/07/59)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ. ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(6/6/59)

• ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลศัลย์กรรมชนิดใช้สังเกตสารเรืองแสง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(18/4/59)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ

• สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

• สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟันเคลื่อนที่ได้

• ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/03/59)

• ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดทที่ใช้กับ เครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ยี่ห้อ Cobas รุ่น Integra ๘๐๐ จำนวน ๒๘ รายการ

• สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (FrozenSection)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (11/03/59)


• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (11/03/59)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจประเมินการมองเห็นแยกสีแสงและความคมชัด

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX® ASD) จำนวน ๑๙ รายการ

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (HYPERBARIC CHAMBER) จำนวน ๓๐ รายการ

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ (Auto Refracto Keratometer)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (HIGH ENERGY LINEAR ACCELERTOR)ยี่ห้อ VARIAN รุ่น CLINAC IX SN.5785 จำนวน ๑ เครื่อง

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและ หลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPSรุ่น Allura XperFD๒๐ SN ๗๒๒๐๑๒/๘๔๙

• สอบราคาซื้อยา metadoxine ๕๐๐ mg tablet จำนวน ๑,๐๐๐ BX

• ประกวดราคาซื้อยา ALOGLIPTIN ๒๕ MG. PIOGLITAZONE ๑๕ MG. (๑ BX./๒๘ TB.) จำนวน ๓,๐๐๐ BX.

• สอบราคาซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด (09/12/58)

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๙ รายการ

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อคอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR)

• ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาทางโลหิตวิทยาซึ่งต้องใช้กับเครื่อง Sysmex รุ่น XT-1800 i จำนวน ๖ รายการ

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายกา


• ประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก อุปกรณ์สำหรับฝึกนักบินในการมองเห็นเวลากลางคืน (Night Vision Training System)

• สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุง (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) จำนวน ๑ SE

• ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.๔๘๑

• ประกวดราคาซื้อยา PITAVASTATIN 2 mg. จำนวน ๑,๐๐๐ BX.โดยวิธีประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)๓๐ ต.ค.๕๘

• สอบราคาซื้อน้ำยา ๑๕ รายการ (๓๐ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV / HCV / ด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ หลอด (๓๐ ต.ค๕๘)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ๓๐ ต.ค.๕๘

• ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๐ ต.ค.๕๘

• สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (Frozen Section)๓๐ ต.ค.๕๘

• ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System)ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๐ต.ค.๕๘

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๓๐ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อเครื่องอบไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง

• ประกวดราคาจ้างซ่อมภายนอก (จ้างเหมาบำรุงรักษารายปี แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-๑๐๐๐ ll

• ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

• ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล


• ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าติดเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนด์)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ ดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM SN.๕๖๔๐

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ ยี่ห้อ EP Med Systems รุ่น EP-WorkMate SN HPW ๖๔๐๐ จำนวน ๑ SE (๒๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง (๒๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๓๕ เครื่อง (เลขที่ ๑๔/๕๙)(๑๗ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๑๒ เครื่อง (เลขที่ ๑๒/๕๙)(๑๗ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑๕ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารและไขสันหลัง ระบบดิจิตอล (Digital Spot Imaging) ชนิดควบคุมระยะไกล (๑๕ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๑๕ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. (อาคาร ๒๐๔๖ และอาคาร ๒๐๖๐) (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อวรสารภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาการพยาบาล (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสไปรัล (๑๑ ก.ย.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๐๗ ก.ย. ๕๘)

• ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๓๑ ส.ค.๕๘)

• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเคร่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (๓๑ ส.ค.๕๘)


• ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

• สอบราคาซื้อ ยา MANIDIPINE 10 mg. (วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล (วันที่ ๒ มี.ค.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ ๘ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ (วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบแรงดันไอน้้าแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร) (วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ (วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดออกซิเจนชนิด DISPOSABLE STERILE WATER WITH ADAPTOR 320-450 ml. (วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟัน (วันที่ ๖ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (วันที่ ๖ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เปลสนาม (วันที่ ๖ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ กระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดสะพายหลัง (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ FILM,RADIOGRAPHIC,MASSCHEST,100MM.X ไม่น้อยกว่า 23 M. (วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑ เม.ย.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (วันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) (วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (วันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘)


• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดสไปรัล (วันที่ ๗ มี.ค.)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (วันที่ ๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (วันที่ ๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร นขต.พอ. (๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ PLUG,EAR,FREE SIZE (EAR PLUG) (๑๙ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะทางทหาร (๑๗ เม.ย.)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารพิษชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ (๑๗ เม.ย.๘๕)

• สอบราคาจ้างซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (๗ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (๒๙ เม.ย.๕๘)

• ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Endoscopic Ultrasonography)

• สอบราคาจ้างซ่อมชุดโรงพยาบาลสนาม(ชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่)

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคารกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

• สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องอาบน้ำข้าราชการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

• สอบราคาซื้อชุดหุ่นจำลองอวัยวะภายในร่างกาย

• ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ

• สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้


• สอบราคาจ้างซ่อมภายนอก HYPERBARIC CHAMBER รุ่น 6/2/6

• สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบพื้นฐาน

• สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (biological safety cabinet)

• สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด

• สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-1000