สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

• (21/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อเครื่องเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)
จำนวน ๔๗ เครื่อง โดยวิธี e-bidding 
เลขที่ 105/62
 

• (21/08/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อเครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง  โดยวิธี e-bidding เลขที่ 103/2562

• (26/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคืนและฝึกการใช้กล้องมองกลางคืนสำหรับเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 25/62

• (24/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อ เครื่องเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 103/62

• (15/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 107/62

• (2/07/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อชุดอุปกรณ์การมองเห็นในเวลากลางคืน จำนวน ๕ ชุด (คัดเลือก) เลขที่ 26/62

• (28/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสรีรวิทยาการบิน (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (e-bidding) เลขที่ 30/62

• (26/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้ออุ่นเชื้อสำหรับสปอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 97/62-1

• (19/06/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ๓๒ สไลค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 101/62-1

• (31/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 106/62

• (30/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดชั่งน้ำหนักได้ จำนวน ๒ เตียง (e-bidding) เลขที่ 99/62

• (30/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ (เฉพาะเจาะจง) เลขที่ 23/62

• (17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดศูนย์กลางควบคุมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์มารดา จำนวน ๑ ชุด (เฉพาะเจาะจง) เลขที่ 24/62

• (17/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (เฉพาะเจาะจง) เลขที่ 21/62

• (13/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 104/62

• (10/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อATORVASTATIN ๔๐ MG. (๑ BX/๓๐ TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX (e-bidding) เลขที่ 102/62

• (10/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานวัดงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Bicycle Ergometer)  จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 91/62-1

• (08/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์  จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 95/2562

• (1/05/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PITAVASTATIN ๒ MG. (๑BX/๑๐๐TB) จำนวน ๑,๕๐๐ BX (e-bidding) เลขที่ 94/62

• (18/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 51/62-1

• (18/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ตรวจการได้ยินพร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๑ ตู้  98/62

• (10/04/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 22/2562

• (29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายแผลผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช จำนวน ๑ ชุด  (e-bidding) เลขที่ 50/62-1

• (29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร)เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร)จำนวน ๑ เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 93/62

• (29/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑ ระบบ  (e-bidding) เลขที่ 87/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อะบบนำวิถีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ระบบ  (e-bidding) เลขที่ 7/62-1

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทางจักษุ (phoropter) จำนวน 2 เครื่อง  (e-bidding) เลขที่ 18/62-1

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ LED ชนิดติดเพดานโคมคู่ พร้อมระบบถ่ายทอดภาพแบบความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด (e-bidding) เลขที่ 83/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาล ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 88/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลตักแบบพับได้ 2 ท่อน จำนวน 22 เปล (e-bidding) เลขที่ 92/62

• (21/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองสถานการณ์สำหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ระบบ (e-bidding) เลขที่ 86/62

• (20/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 78/62

• (20/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ (e-bidding) เลขที่ 80/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG FILM - COATED TABLET จำนวน 1,500,000 TB (e-bidding) เลขที่ 72/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางวีดิทัศน์สําหรับงานผ่าตัดภายในโพรงมดลูก จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 89/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามสัญญาณไฟฟ้าหัวใจชีพจรและความดันโลหิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จํานวน ๑ ชุด (e-bidding) เลขที่ 81/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยา จํานวน 14 รายการ (e-bidding) เลขที่ 79/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามการทํางานสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชนิดข้างเตียง จํานวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding) เลขที่ 82/62

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AZILSARTAN 40 MG.(1BX/28TB)  จำนวน 5,000 BX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 380/62ฉ

• (13/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมและปรับอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยโดยใช้แผ่นไฮโดรเจล (Hypo-Hyperthermia) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 17/62

• (12/03/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ ๒ ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง e-bidding เลขที่ 79/62 

• (27/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PRAVASTATIN TABLET,40 MG.UNIT DOSE,30'S (1 BX/30 TB) จำนวน 3,000 BX e-bidding เลขที่ 73/62-1

• (27/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) จำนวน 1 งาน  เลขที่ 9/62ค

• (27/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมจีบกระดูก จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 36/62-1 

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ e-bidding เลขที่ 84/62

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ e-bidding เลขที่ 68/62-1

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ e-bidding เลขที่ 85/62

• (25/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ Pattern Scan จำนวน ๑ เครื่อง e-bidding เลขที่ 22/62

• (18/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครืองมือผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular Set) จำนวน 1 ชุด e-bidding เลขที่ 45/62-1

• (12/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2257 และ 2258 (อาคารผู้ป่วย รพ.จันทรุเบกษา พอ.) เลขที่ 26/62

• (12/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้าห้องอุบัติเหติ-ฉุกเฉิน และด้านหน้า รพ.จันทรุเบกษา พอ. เลขที่ 24/62

• (12/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมลานจอดรถด้านหน้า ฝชย.กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ. เลขที่ 22/62

• (08/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอาคาร (Aerosol Monitor) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 16/62

• (08/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 49/62-1

• (08/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED จำนวน 2 ชุด เลขที่ 40/62-1

• (07/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถแจกยาผู้ป่วย จำนวน 5 คัน เลขที่ 57/62-1

• (04/02/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบไฟฟ้า(ขนาดไม่น้อยกว่า 445 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 11/62

• (31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์และฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 17/62

• (31/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล จำนวน 5 เครื่อง เลขที่ 8/62

• (29/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน์แบบให้รายละเอียดภาพสูงพร้อมเครื่องถ่ายทอด

สัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 12/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของหน้ากาก จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 6/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้ากากป้องกันสารเคมีและกรองอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก จำนวน 9 ชุด เลขที่ 10/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 13/62

• (28/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน 2 ตู้ เลขที่ 77/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง เลขที่ 26/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 6/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 30 เครื่อง เลขที่ 19/62

• (22/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 48/62

• (11/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องตรวจรักษาทางทันตกรรม  จำนวน ๒ ชุด เลขที่ 75/62

• (10/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ 14/62

• (10/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เลขที่ 12/62

• (09/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated External Defibrillator) จำนวน 11 เครื่อง เลขที่ 66/62

• (09/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ เลขที่ 15/62

• (08/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นรองหลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดล็อกศีรษะ จำนวน ๓๑ ชุด เลขที่ 67/62

• (08/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายล้างพิษสะพายหลังแบบถังอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 9/62

• (08/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 56/62-1 

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านการสอน การศึกษากายวิภาคมนุษย์แบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 34/62-1 

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 46/62-1

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบหัวใจดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 28/62

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง เลขที่ 71/62

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 13/62

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด เลขที่ 29/62-1

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง จำนวน ๓๐ เตียง

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสารอินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่อง

• (07/01/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน ชนิดภาพกว้าง จำนวน ๑ ชุด

• (25/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอมซิน (tonsil set) จำนวน 2 ชุด

• (28/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE รุ่น  Vivid E9 SN.VE94187 จำนวน 1 เครื่อง

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ 

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน 20 เครื่อง เลขที่ 2/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 53/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized Stream จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 61/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของอ็อกซิเจนในเลือดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 70/62

• (24/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ 3 ระบบ จำนวน 23 เครื่อง เลขที่ 69/62

• (21/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ

• (21/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี Nucleic AcidAmplification Testing (NAT) จำนวน 4,500 PK เลขที่ 9/62 

• (17/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear Accelertor) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac IX SN.5785 จำนวน 1 เครื่อง 

• (14/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องวัดความอิ่มตัวของอ็อกซิเจนในเลือด จำนวน 33 เครื่อง  เลขที่ 64/62

• (14/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด เลขที่ 36/62

• (13/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด เลขที่ 52/62

• (13/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดกล้องผ่าตัดทางจักษุพร้อมระบบวิดีทัศน์ จํานวน 1 ชุด เลขที่ 23/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จํานวน 10 เครื่อง เลขที่ 59/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 10 เครื่อง เลขที่ 54/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องควบคุมปริมาณการให้สารละลายชนิดควบคุมปริมาตร จํานวน 8 เครื่อง เลขที่ 39/62

• (07/12/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย (External Fixation) จํานวน 1 ชุด เลขที่ 32/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดเครื่องมือตอกกระดูก จำนวน 1 ชุด  เลขที่ 38/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 1 ตู้  เลขที่ 35/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับ เจาะ ตัด และกรอกะโหลกศรีษะด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  เลขที่ 33/62

• (28/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg.(1 bx/30 TB) จำนวน 1,000 BX  เลขที่ 4/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่แข็งพลาสม่าแบบเฉียบพลัน จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 24/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เลขที่ 30/62

• (26/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรวจระบบรังสีแบบบอกทิศทาง จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 1/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 44/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด เลขที่ 43/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Response) จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 16/62

• (23/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C- Arm จํานวน 1 เครื่อง เลขที่ 1/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen Powered) จํานวน 7 เครื่อง เลขที่ 20/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 8/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 3/62

• (22/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 41/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกจำลองเครื่องตรวจสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด  

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของหัวใจระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ 10/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (A-V Set) จำนวน 2 ชุด เลขที่ 5/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรสจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความถี่สูงแบบมือถือ (Digital Color Portable Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง  เลขที่ 4/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเชื่อมสายถุงดลหิตแบบอัตโนมัติระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง  เลขที่ 42/62

• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG.SIM VASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB)• (15/11/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG.SIM VASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB)

• (16/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์การฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (Airfox ASD) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 19/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์การฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (Gyrolab - GL-1000II) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 18/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 17/62

                 - ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน เลขที่ 20/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด เลขที่ 14/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกภาพทางรังสี ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด เลขที่ 16/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 10/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด 2 ตัวรับสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 15/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E. รุ่น LOGIQE จำนวน 3 เครื่อง เลขที่ 9/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเบือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 11/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน 46 เครื่อง เลขที่ 12/62

• (28/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน 22 เครื่อง เลขที่ 13/62

• (19/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe Essential SN.608891 BU8  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 3/62

• (19/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ multislice (Computed Tomography ยี่ห้อ SIEMENS  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 2/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์รคอมพิวเตอร์จำลองภาพ  จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 4/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 5/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 7/62

• (17/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ชนิด 2 ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 6/62

• (12/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/62

• (07/09/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/62

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่55/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่50/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่41/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระบบได้ จำนวน 50 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่63/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดติดเพดานชนิดโคมคู่แบบ LED (Light, Surgical, Ceiling, LED) จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่61/61

• (08/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 57/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 62/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 56/61

• (07/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 54/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 64/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 60/61

(03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/61

• (03/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 58/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 51/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 47/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 46/61

• (01/08/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen Powered)

จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/61

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินใช้กับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 15 กล่องโดยวิธีคัดเลือก

• (27/03/61)ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างพิมพ์วารสารแพทย์สารทหารอากาศ จำนวน 1 รายการโดยวิธีคัดเลือก