logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีคัดเลือก

• (27/10/66) ราคากลาง ซื้อข้าวสารคัดพิเศษ ๕ % (กระสอบละ ๕๐ กก.) จำนวน ๔๔๐ กระสอบ โดยวิธีคัดเลือก   

(19/12/65) ราคากลาง ซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กองทัพอากาศ (MERT,RTAF) จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก                

(01/09/64) ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

(08/05/64) ราคากลาง ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แบบที่ 3) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

(08/05/64) ราคากลาง ซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาณ (ชนิดเคลื่อนย้าย แบบที่ 1) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

(24/03/64) ราคากลาง ซื้อระบบปฏิบัติการการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

(15/02/64) ราคากลาง ซื้อระบบปฏิบัติการการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

(21/01/64) ราคากลาง ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะทางทหาร แบบจัดส่งอากาศสำหรับหายใจ ชนิดใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก

(01/10/63) ราคากลาง ซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓,๓๓๓,๓๐๐ TB โดยวิธีคัดเลือก

(16/06/63) ราคากลาง ซื้อถุงมือตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน ๖ รายการ (๒ รายการ) วิธีคัดเลือก

(15/05/63) ราคากลาง ซื้อเครื่องช่วยหายใจป้องกันสาร คชร.แบบใช้มอเตอร์พร้อมถังอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จำนวน 10 ชุด วิธีคัดเลือก

(16/04/63) ราคากลาง ซื้อเครื่องช่วยหายใจป้องกันสาร คชร.แบบใช้มอเตอร์พร้อมถังอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จำนวน 10 ชุด วิธีคัดเลือก

(02/04/63) ราคากลาง ซื้อเครื่องทำลายพิษสะพายหลังแบบถังอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง วิธีคัดเลือก

• (31/10/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (19/04/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (28/03/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (12/02/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (6/11/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (2/10/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (31/10/60) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (31/11/60) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (08/02/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (20/02/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (07/03/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก