logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีคัดเลือก

(16/06/63) ราคากลาง ซื้อถุงมือตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน ๖ รายการ (๒ รายการ) วิธีคัดเลือก

(15/05/63) ราคากลาง ซื้อเครื่องช่วยหายใจป้องกันสาร คชร.แบบใช้มอเตอร์พร้อมถังอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จำนวน 10 ชุด วิธีคัดเลือก

(16/04/63) ราคากลาง ซื้อเครื่องช่วยหายใจป้องกันสาร คชร.แบบใช้มอเตอร์พร้อมถังอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จำนวน 10 ชุด วิธีคัดเลือก

(02/04/63) ราคากลาง ซื้อเครื่องทำลายพิษสะพายหลังแบบถังอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง วิธีคัดเลือก

• (31/10/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (19/04/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (28/03/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (12/02/62) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (6/11/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (2/10/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (31/10/60) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (31/11/60) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (08/02/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (20/02/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก

• (07/03/61) ราคากลาง วิธีคัดเลือก