สารบัญ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/12/60)ราคากลาง เฉพาะเจาะจง

• (20/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง